Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •  
  ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Kto może dokonywać okresowej kontroli maszyn ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

37 %
Błędne odpowiedzi

63 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu,
Wymiar urlopu wynosi:
 • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu
ukończenia:
 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programemnauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół  zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.
Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Urlop niewykorzystany w danym roku staje się urlopem zaległym i powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie   przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jego wysokość jest równa wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Ustala się je z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Wynagrodzenie urlopowe, oblicza się :
 • dzieląc podstawę wymiaru (suma miesięcznych, zmiennych składników wynagrodzenia z  trzech lub dwunastu miesięcy poprzedzających urlop)   przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy winno być naliczone zgodnie z wytycznymi  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej   z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 1997 r., Nr 2, poz. 14 z późn. zm).

 

Informacja!


Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

Podstawa prawna art.   152 - 155  Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. (Dz.U1998 nr 21.poz.94).    

 

Thumb_20150814_105233_ schody

OZNAKOWANIE SCHODÓW