Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2016 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Organizacja  zgodnie z PN - N - 18001:2004 powinna ustanowić i utrzymywać udokumentowane procedury dotyczące:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

67 %
Błędne odpowiedzi

33 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Czynniki chemiczne

Czynnik chemiczny  to każdy pierwiastek lub związek chemiczny, w postaci własnej lub w mieszaninie, w stanie w jakim występuje w przyrodzie, lub w stanie w jakim jest wytwarzany, stosowany lub uwalniany w środowisku pracy, w tym podczas usuwania go w postaci odpadów, w trakcie każdej pracy, niezależnie od faktu, czy jest albo nie jest wytwarzany celowo, lub jest albo nie jest wprowadzany do obrotu.

Czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie oznacza:
 • czynnik chemiczny, który spełnia kryteria klasyfikacji zawarte w którejkolwiek z klas zagrożeń fizycznych lub zagrożeń dla zdrowia człowieka określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1, z późn. zm.), bez względu na to, czy został zaklasyfikowany;
 • czynnik chemiczny, który nie spełnia kryteriów klasyfikacji, o których mowa w lit. a, który z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne lub oddziaływanie na człowieka oraz sposób, w jaki jest stosowany lub obecny w miejscu pracy, może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników; przez pojęcie to należy rozumieć także każdy czynnik chemiczny oraz pył, dla którego ustalono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 
Podział chemicznych niebezpiecznych  czynników występujących w procesie pracy:
 • toksyczne,
 • drażniące,
 • uczulające,
 • rakotwórcze,
 • mutagenne,
 • upośledzające funkcje rozrodcze;
Działanie chemiczne trucizn przemysłowych na organizm zależy od:
 • rodzaju trucizny,
 • stopnia jej toksyczności,
 • dawki,
 • czasu działania,
 • stanu ludzkiego ustroju,
 • sposobu i drogi wprowadzania do ustroju ( najsilniejsze narażenie jest przez drogi oddechowe, bo dostają się natychmiast do krwioobiegu)
W warunkach przemysłowych toksyczność różnych związków zależy od stopnia powinowactwa danego związku do tkanek i narządów oraz od stopnia działania na organizm.
Pod tym względem rozróżniamy trucizny:
 • działaniu drażniącym,
 • działaniu duszącym,
 • działaniu narkotycznym
 
Działanie drażniące - wykazują trucizny w postaci gazowej: amoniak, SO2, Cl2, fosgen i inne.
Działają na górne drogi oddechowe i tkankę płucną.
Substancje o działaniu drażniącym to takie, które w przypadku kontaktu ( krótkotrwały, przedłużony lub powtarzany) ze skórą, błoną śluzową mogą wywołać stan zapalny.
 
Działanie duszące wykazują:, CO2, tlenki azotu, CO, w dużym stężeniu niektóre pochodne benzenu.
 
Działanie narkotyczne wykazują substancje działające na układ nerwowy. Alkohole, ketony, chlorowcopochodne charakteryzujące się 2 fazami:
Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.
Hamowanie funkcji ośrodkowego układu nerwowego.
Działanie narkotyczne spowodowane jest bezpośrednim wpływem substancji na ośrodkowy układ nerwowy.
 
Obowiązkiem pracodawcy jest ocena  ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik  chemiczny
W ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik  chemiczny pracodawca jest obowiązany uwzględnić:
 • niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;
 • otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
 • rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;
 • wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;
 • wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone;
 • efekty działań zapobiegawczych;
 • wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;
 • warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.
Pracodawca jest obowiązany do uzyskania dodatkowej informacji od dostawcy czynnika chemicznego lub z innych dostępnych mu źródeł, jeżeli jest to niezbędne w celu dokonania oceny ryzyka zawodowego. W tych przypadkach, gdy występuje narażenie na kilka czynników chemicznych, należy ocenić ryzyko stwarzane przez wszystkie czynniki chemiczne łącznie.
Ocena ryzyka zawodowego musi zawierać ocenę także tych rodzajów prac, w czasie których może wystąpić istotny wzrost narażenia, w szczególności:
 • podczas remontów i napraw urządzeń;
 • innych działań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie pracowników, także w tych przypadkach, gdy podjęto wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze.
Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się w formie pisemnej.
Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca udostępnia lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Pracodawca obowiązany jest do ponownej oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny, jeżeli nastąpi:
 • zmiana w składzie czynnika chemicznego;
 • zmiana w procesie technologicznym;
 • postęp wiedzy medycznej dotyczącej oddziaływania tego czynnika na zdrowie ludzi.
Ponowna ocena ryzyka,  może zostać przeprowadzona także na wniosek lekarza prowadzącego profilaktyczną opiekę zdrowotną, w przypadkach uzasadnionych oceną zdrowia pracowników.

Informacja!


 Czynnik chemiczny jest zaliczany do czynników niebezpiecznych i szkodliwych środowiska pracy 
 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia .2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r  Nr 11 poz. 86 z późn. zm.),
 

Thumb_20141203_111243_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH