Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Trophy   Konkursy   Trophy
Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
  •  
    ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
  •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
  • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2017 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              

Pytanie dnia


Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektromagnetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

58 %
Błędne odpowiedzi

42 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Prace wzbronione kobietom karmiącym piersią

Kobita karmiąca piersią podobnie jak kobieta w ciąży podlega również ochronie prawnej podczas wykonywania  pracy . 

1.     
Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała
a)      Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika kobietę  w okresie karmienia po powierzchni płaskiej nie może przekraczać:
·         3 kg – przy pracy stałej,
·         5 kg - przy pracy dorywczej. ( wykonywanej nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę,)
b)      Przy ręcznym przenoszeniu pod górę ( po pochylniach, schodach, itp.):
·         2 kg – przy pracy stałej,
·         3,75 kg - przy pracy dorywczej.
 
c)      Przy przewożeniu ciężarów:
·         12,5 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
·         20 kg – przy przewożeniu na wózkach 2-,3- i 4 kołowych ( do przewożonego ciężaru należy doliczyć ciężar wózka),
·         75 kg -  przy przewożeniu na wózkach po szynach
Podane dane dotyczą  przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym: 2%
W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach
d)     Zabronione są wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą,
e)      Prace w pozycji wymuszonej,
f)       Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
 
2.  Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
a)      Prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5.
b)      Prace w warunkach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od -1,5.
c)      Prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15oC.
 
3.  Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych.
a)      Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.

4. Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu
a)      Prace nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.
 
5. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
a)      Prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą.
b)       Prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.
 
6.Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
a).Prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach.
b)      Prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:
·         chloropren,
·         2-etoksyetanol,
·         etylenu dwubromek,
·         leki cytostatyczne,
·         mangan,
·         2-metoksyetanol,
·         ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
·         rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,
·         styren,
·         syntetyczne estrogeny i progesterony,
·         węgla dwusiarczek,
·         preparaty od ochrony roślin,
c)      Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.
 
7. Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.
a)      Prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie).
b)      Prace wewnątrz zbiorników i kanałów.
c)      Prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.

Informacja!


 
 Podstawa prawna Wykaz prac wzbronionych kobietom karmiących piersią zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. w sprawie prac wzbronionych kobietom(Dz. U . 1996 Nr 114 poz. 545), (zmiana : Dz. U z 2002r. Nr 127 poz.1092) 

Thumb_20161214_092027_resized

 ZABEZPIECZENIE HYDRANTU