Zegar
Logowanie
Przydatne strony

Pokaż/Ukryj

Promotor
Promotor Pracy dyplomowej serwisu testzbhp.pl

Wyższa Szkoła Logistyki
Reklama
Partnerzy
Data i Imieniny
Dziś jest:


Cytat dnia
 •  
  ROZWIĄZANO JUŻ PONAD 100 TYSIĘCY  TESTÓW
 •     Bezpieczeństwo w pracy zależy  od Ciebie 
 • Poznaj przepisy BHP - pracuj bezpiecznie - w domu czekają Bliscy

Statystyczny licznik wypadków 2018 Wypadki ogółem
Wypadki ciężkie
Wypadki śmiertelne
                                              


Praca w BHP

Pytanie dnia


Jaki kąt pochylenia powinien mieć podnóżek ?

A.

B.

C.

Poprawne odpowiedzi

93 %
Błędne odpowiedzi

7 %Elementarz Pracownika - temat dnia

Azbest

 Azbest jest nazwą handlową i odnosi się do sześciu minerałów  - włóknistych  krzemianów:
1)      azbest chryzotylowy, nr CAS2) 12001-29-5;
2)       azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;
3)      azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;
4)       azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;
5)       azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;
6)      azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.
 
Włókna małych rozmiarów, niewidoczne gołym okiem, wnikają najgłębiej do układu oddechowego, do pęcherzyków płucnych. Zalegające w płucach włókna azbestu mogą powodować  choroby W aktualnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych za choroby i zmiany patologiczne będące skutkiem zawodowego narażenia na pył azbestu uznane są:
 • pylica azbestowa,
  • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
  • rozległe zgrubienia opłucnej,
  • rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia,
  • wysięk opłucnowy,
  • nowotwory złośliwe:
   • rak płuca, rak oskrzela,
   • międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej,
   • - przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.
 
Podstawowe obowiązki pracodawcy
Do najważniejszych zadań pracodawcy należy zorganizować szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni  na działanie pyłu azbestu, oraz osób kierujących takimi pracownikami
 Na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej rodzaj i stopień narażenia, stosować niezbędne środki ochrony zmniejszające to ryzyko. Pracodawca musi kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu. Zasady te stosuje się w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie występowania azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach lub konstrukcji budynku.
Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest zobowiązany podejmować działania zmniejszające narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie w powietrzu co najmniej do wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia.
Pracodawca w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby przy pracach stwarzających narażenie na działanie pyłu azbestu:
 • liczba osób przydzielonych do prac oraz czas trwania narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum;
 • maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisje do środowiska pracy lub środowiska naturalnego;
 • stosowane były odpowiednie do rodzaju i poziomu narażenia odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego.
W przypadku prowadzenia prac w warunkach wymagających stosowania środków ochrony układu oddechowego, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wykonującym takie prace odpowiednie do istniejących warunków środowiska pracy przerwy na odpoczynek w miejscach, w których nie występuje narażenie na działanie pyłu azbestu.
 
Pomiary
W przypadku narażenia na pył zawierający azbest, badania i pomiary wykonuje się co najmniej raz na trzy miesiące. Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów nie przekroczyły 0,5 wartości NDS, częstotliwość ta może być zmniejszona do  częstotliwości raz na sześć miesięcy
W przypadku przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu, pracodawca jest obowiązany wstrzymać wykonywanie pracy przez pracowników oraz niezwłocznie podjąć działania w celu obniżenia stężenia pyłu azbestu do wartości dopuszczalnej.
W przypadku, gdy mimo podjętych działań, nie jest możliwe obniżenie stężenia pyłu azbestu do wartości dopuszczalnej - podjecie pracy jest możliwe pod warunkiem zastosowania środków ochrony układu oddechowego zapewniających nieprzekraczanie dopuszczalnego narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu. Stosowanie tych środków nie może być stale i powinno być ograniczone do minimum.
 
 
Obowiązki BHP związane zakończeniem prac przy azbeście
Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów lub innych materiałów zawierających azbest pracodawca ma obowiązek zapewnić uprzątnięcie terenu  wykonywania prac z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający ich emisje do środowiska.
Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urządzenia powinny być czyszczone pod koniec każdej zmiany roboczej.
Powyższe czynności powinny być wykonywane z maksymalna starannością, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metoda czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczeń oraz środków i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.
 

Informacja!


 W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu, niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez uzasadnionej potrzeby.
 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20)
 §  6.2.   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego  2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz.166 ) 

Thumb_20141203_124226_resized

 GRAFICZNE OZNAKOWANIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH - CZYNNIKI CHEMICZNE